Long, Nguyễn Văn. 2020. “Phân tích các thành phần mật Mã Trong hoán vị Keccak-P”. Journal of Science and Technology on Information Security 8 (2):34-45. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.31.