Cường, Vũ Tá, and La Hữu Phúc. 2022. “Xây dựng giải pháp Trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II Trên FPGA ”. Journal of Science and Technology on Information Security 1 (13):62-70. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.138.