Linh, Hoàng Đình, Đỗ Đại Chí, and Trương Minh Phương. 2022. “Tính độc lập giữa các phép kiểm Tra thống Kê Trong NIST SP 800-22”. Journal of Science and Technology on Information Security 1 (13):21-34. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.132.