Anh, Nguyễn Tuấn, and Triệu Quang Phong. 2022. “Mối Liên hệ giữa tính nhận biết tiền ảnh Và một số tính chất mật Mã khác của hàm băm”. Journal of Science and Technology on Information Security 1 (13):12-20. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.128.