Linh, Hoang Dinh, and Trần Thị Lượng. 2022. “Một số cải tiến Cho các kiểm Tra thống Kê tính ngẫu Nhiên sử dụng so khớp mẫu”. Journal of Science and Technology on Information Security 1 (13):49-61. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.115.