TÙNG, N. T. Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 1, n. 11, p. 46-52, 2020. DOI: 10.54654/isj.v1i11.91. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/91. Acesso em: 3 jun. 2023.