CƯỜNG, V. T.; TRUNG, N. T.; HÙNG, L. Đình. Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 1, n. 11, p. 53-60, 2020. DOI: 10.54654/isj.v1i11.72. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/72. Acesso em: 29 mar. 2023.