TRUNG, N. H.; TRUNG, H. D.; BÌNH, N. T. Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 9, n. 01, p. 49-56, 2020. DOI: 10.54654/isj.v9i01.42. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/42. Acesso em: 5 mar. 2024.