KHÁNH, T. V.; VINH, N. T. Giải pháp bảo mật đầu cuối cho điện thoại di động. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 9, n. 01, p. 37-48, 2020. DOI: 10.54654/isj.v9i01.41. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/41. Acesso em: 27 may. 2024.