THÁI, T. H.; LINH, H. Đình. Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 9, n. 01, p. 29-36, 2020. DOI: 10.54654/isj.v9i01.40. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/40. Acesso em: 27 may. 2024.