LONG, N. V.; THỨC, H. V. Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p). Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 52-57, 2020. DOI: 10.54654/isj.v8i2.33. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/33. Acesso em: 27 may. 2024.