LINH, V. Đình. Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 27-33, 2020. DOI: 10.54654/isj.v8i2.30. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/30. Acesso em: 23 jun. 2024.