TRƯỜNG, N. Đào; TUẤN, L. V. Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1-9, 2020. DOI: 10.54654/isj.v8i2.27. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/27. Acesso em: 3 jun. 2023.