LAI, T. D.; THỨC, H. V.; NAM, T. D. Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 7-14, 2021. DOI: 10.54654/isj.v1i1.170. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/170. Acesso em: 24 jun. 2024.