LINH, H. Đình; CHÍ, Đỗ Đại; PHƯƠNG, T. M. Tính độc lập giữa các phép kiểm tra thống kê trong NIST SP 800-22. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 1, n. 13, p. 21-34, 2022. DOI: 10.54654/isj.v1i13.132. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/132. Acesso em: 4 jul. 2022.