ANH, N. T.; PHONG, T. Q. Mối liên hệ giữa tính nhận biết tiền ảnh và một số tính chất mật mã khác của hàm băm. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 1, n. 13, p. 12-20, 2022. DOI: 10.54654/isj.v1i13.128. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/128. Acesso em: 3 jun. 2023.