LINH, H. D.; LƯỢNG, T. T. Một số cải tiến cho các kiểm tra thống kê tính ngẫu nhiên sử dụng so khớp mẫu. Journal of Science and Technology on Information security, [S. l.], v. 1, n. 13, p. 49-61, 2022. DOI: 10.54654/isj.v1i13.115. Disponível em: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/115. Acesso em: 4 jul. 2022.