Tùng, N. T. (2020). Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(11), 46-52. https://doi.org/10.54654/isj.v1i11.91