Cường, V. T., Trung, N. T., & Hùng, L. Đình. (2020). Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(11), 53-60. https://doi.org/10.54654/isj.v1i11.72