Trung, N. H., Trung, H. D., & Bình, N. T. (2020). Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp. Journal of Science and Technology on Information Security, 9(01), 49-56. https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.42