Khánh, T. V., & Vinh, N. T. (2020). Giải pháp bảo mật đầu cuối cho điện thoại di động. Journal of Science and Technology on Information Security, 9(01), 37-48. https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.41