Thái, T. H., & Linh, H. Đình. (2020). Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng. Journal of Science and Technology on Information Security, 9(01), 29-36. https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.40