Phương, H. T., & Nam, T. S. (2020). Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy. Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 58-68. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.34