Long, N. V., & Thức, H. V. (2020). Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p). Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 52-57. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.33