Thăng, T. V., & Thức, H. V. (2020). Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa modulo. Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 45-51. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.32