Long, N. V. (2020). Phân tích các thành phần mật mã trong hoán vị Keccak-p. Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 34-45. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.31