Linh, V. Đình. (2020). Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh. Journal of Science and Technology on Information Security, 8(2), 27-33. https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.30