Lai, T. D., Thức, H. V., & Nam, T. D. (2021). Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(1), 7-14. https://doi.org/10.54654/isj.v1i1.170