Cường, V. T., & Phúc, L. H. (2022). Xây dựng giải pháp trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II trên FPGA . Journal of Science and Technology on Information Security, 1(13), 62-70. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.138