Linh, H. Đình, Chí, Đỗ Đại, & Phương, T. M. (2022). Tính độc lập giữa các phép kiểm tra thống kê trong NIST SP 800-22. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(13), 21-34. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.132