Linh, H. D., & Lượng, T. T. (2022). Một số cải tiến cho các kiểm tra thống kê tính ngẫu nhiên sử dụng so khớp mẫu. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(13), 49-61. https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.115