(1)
Sơn, N. T. Số Nguyên tố an toàn Trong các Giao thức DH-KE. ISJ 2020, 1, 23-31.