(1)
Long, N. V.; Đức, L. D. Đề xuất S-hộp Có tính chất mật Mã tốt Cho hoán vị của hàm băm Keccak. ISJ 2020, 1, 32-45.