(1)
Cường, V. T.; Trung, N. T.; Hùng, L. Đình. Cài đặt thuật toán Sinh Tham số RSA 2048 Bit Trên thiết bị PKI Token. ISJ 2020, 1, 53-60.