(1)
Trung, N. H.; Trung, H. D.; Bình, N. T. Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee Và IoT Trong giám sát nước thải công nghiệp. ISJ 2020, 9, 49-56.