(1)
Khánh, T. V.; Vinh, N. T. Giải pháp bảo mật đầu cuối Cho điện thoại Di động. ISJ 2020, 9, 37-48.