(1)
Long, N. V.; Thức, H. V. Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic Trên trường GF(p). ISJ 2020, 8, 52-57.