(1)
Thăng, T. V.; Thức, H. V. Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa Modulo. ISJ 2020, 8, 45-51.