(1)
Long, N. V. Phân tích các thành phần mật Mã Trong hoán vị Keccak-P. ISJ 2020, 8, 34-45.