(1)
Trường, N. Đào; Tuấn, L. V. Về một giải pháp nâng Cao độ an toàn Cho lược đồ chữ Ký số Trong vành hữu hạn Zn. ISJ 2020, 8, 1-9.