(1)
Cường, V. T.; Phúc, L. H. Xây dựng giải pháp Trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II Trên FPGA . ISJ 2022, 1, 62-70.