(1)
Linh, H. Đình; Chí, Đỗ Đại; Phương, T. M. Tính độc lập giữa các phép kiểm Tra thống Kê Trong NIST SP 800-22. ISJ 2022, 1, 21-34.