(1)
Linh, H. D.; Lượng, T. T. Một số cải tiến Cho các kiểm Tra thống Kê tính ngẫu Nhiên sử dụng so khớp mẫu. ISJ 2022, 1, 49-61.