[1]
Khánh, T.V. and Vinh, N.T. 2020. Giải pháp bảo mật đầu cuối cho điện thoại di động. Journal of Science and Technology on Information security. 9, 01 (Apr. 2020), 37-48. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.41.