[1]
Phương, H.T. and Nam, T.S. 2020. Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy. Journal of Science and Technology on Information security. 8, 2 (Apr. 2020), 58-68. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.34.