[1]
Thăng, T.V. and Thức, H.V. 2020. Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa modulo. Journal of Science and Technology on Information security. 8, 2 (Apr. 2020), 45-51. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.32.