[1]
Long, N.V. 2020. Phân tích các thành phần mật mã trong hoán vị Keccak-p. Journal of Science and Technology on Information security. 8, 2 (Apr. 2020), 34-45. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.31.