[1]
Linh, V. Đình 2020. Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh. Journal of Science and Technology on Information security. 8, 2 (Apr. 2020), 27-33. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v8i2.30.