[1]
Cường, V.T. and Phúc, L.H. 2022. Xây dựng giải pháp trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II trên FPGA . Journal of Science and Technology on Information security. 1, 13 (Jan. 2022), 62-70. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.138.