[1]
Linh, H. Đình, Chí, Đỗ Đại and Phương, T.M. 2022. Tính độc lập giữa các phép kiểm tra thống kê trong NIST SP 800-22. Journal of Science and Technology on Information security. 1, 13 (Jan. 2022), 21-34. DOI:https://doi.org/10.54654/isj.v1i13.132.